Stichting Vrije Scholen Ithaka is de bestuurder van 12 vrije scholen in Noord-Holland

Stichting Vrije Scholen Ithaka is de bestuurder van 12 vrije scholen in Noord-Holland

Op onze scholen
krijgen kinderen
zin in leren.

Waterlandschool 0,6 sluit op:30 juni 2022 Purmerend

De Waterlandschool in Purmerend is per 1 augustus 2022 op zoek naar een

Intern Begeleider 0,6 fte

De school

In alles wat we doen willen we de culturele handelingsmogelijkheden van het kind vergroten voor de omgang met de wereld en met andere mensen. We gaan uit van een brede visie op de vorming van de persoon. De bedoeling van ons onderwijs is om bij kinderen het verlangen te wekken om op een volwassen manier in de wereld te willen zijn. (Biesta) Daarbij koesteren we vrijheid, die echter niet onbegrensd is. We werken aan dit doel door de ontwikkeling te stimuleren van creatief denken en handelen – in de kunstvakken maar bijv. ook in vakken als rekenen & wiskunde – en van sociale en communicatieve vaardigheden (o.a. middels coöperatieve werkvormen). Onze vormingsmissie krijgt gestalte door spelactiviteit, kunstzinnige vorming en onderzoekend leren. We hanteren gewone methodes, gericht op de basiskwaliteit, maar ook die typisch zijn voor de vrijeschool, zoals (nat-in-nat) schilderen, vormtekenen, we vertellen verhalen uit alle culturen van de wereld, e.a. Op verschillende manieren houden we zicht op de ontwikkeling van ieder kind, o.a. door Cito’s af te nemen. Dat betekent dus ook, dat we er in teamverband gericht aan werken om ons aanbod steeds beter af te kunnen stemmen op de onderwijsbehoeften van onze kinderen. Hierover maken we op schoolniveau afspraken met elkaar.

Ithaka

De Waterlandschool ressorteert onder de Stichting Vrijescholen Ithaka. De school telt ongeveer 200 leerlingen, verdeeld over 9 (enkele) klassen en groeit gestaag door. Er werkt een dynamisch en modern team, dat zich gesteund weet door betrokken ouders.


Wat wordt je taak?

Door verhuizing van de huidige IB-er zal er zeer waarschijnlijk per 1 augustus ’22 een vacature zijn voor IB-er. Een recent auditrapport is richtinggevend voor de verdere ontwikkeling van de basiskwaliteit op de Waterlandschool en heeft hoge prioriteit. Er is een spreekwoordelijk steigerwerk opgetrokken, waaruit de richting spreekt van de verdere ontwikkeling van de school. Het komt er nu op aan, dat ‘deze analyses en de nieuwe vaardigheden ook richting geven aan het handelen in de klas’, aldus het auditrapport. Je maakt scherpe analyses van o.a. de afgenomen Cito’s, formuleert op basis hiervan heldere doelen, je begeleidt het team met het opstellen én uitvoeren van praktische groepsplannen, stuurt erop aan dat de doelen bereikt worden en evalueert het proces. Hierdoor ben je medeverantwoordelijk voor de gestage professionalisering van het team maar ook voor de opbrengsten, daaronder te verstaan het voorkomen of wegwerken van hiaten. Bijzondere aandacht is er voorts voor de implementatie van de burgerschapsopdracht. Prioriteit heeft ook de verbetering van het reken- en wiskundeonderwijs, waarvoor een kwaliteitskaart is ontwikkeld onder leiding van de BVS. Je vormt een tandem met de directeur van de school.


Wij vragen je te solliciteren als je:

 • Een ervaren en gediplomeerde IB-er bent;
 • Affiniteit met het vrijeschoolonderwijs hebt en het belang onderkent van onze vormingsmissie;
 • Enthousiast bent voor ontwikkelingsgericht onderwijs;

 • Planmatig en gestructureerd werkt vanuit heldere analyses en een professionele houding;

 • Vanuit een helicopterview met inzicht in de nieuwste ontwikkelingen eerkrachten kan ondersteunen en begeleiden;

 • Over goede pedagogische en didactische vaardigheden beschikt;

 • Een duidelijke en coherente visie hebt op leerlingbegeleiding en het bieden van Passend Onderwijs;

 • Communicatief vaardig bent in mondeling en/of schriftelijk overleg met ouders, collega’s en kinderen;

 • Een ontwikkelingsgerichte teamspeler, met een open mind en onderzoekende houding, invoelend maar koersvast zonder star te zijn.

Wij bieden:

 • Een gemotiveerd team waarin collega’s elkaar ondersteunen;
 • Samenwerking met een onderwijs pedagogisch georiënteerde directeur, de overige IB-ers van Ithaka en de kwaliteitsmedewerkers van het Stafbureau;
 • Begeleiding en ontwikkelingsmogelijkheden;

 • Een professionele werkomgeving en tevens warme werksfeer;

 • Arbeidsvoorwaarden conform de cao primair onderwijs.

Belangstelling?

Kun je je herkennen in bovenstaande schets, ben je bereid mee te bewegen met en bij te dragen aan de ontwikkeling van de Waterlandschool, dan word je van harte uitgenodigd om te reageren. Voor meer informatie kun je contact opnemen met dhr. Albert Koele, directeur van de school, via 0299-421672 of 06-380 26 553. Je motivatiebrief en cv kun je sturen naar directie@waterlandschool.nl. Kijk eventueel ook op www.waterlandschool.nl