Stichting Vrije Scholen Ithaka is de bestuurder van 12 vrije scholen in Noord-Holland

Stichting Vrije Scholen Ithaka is de bestuurder van 12 vrije scholen in Noord-Holland

Op onze scholen
krijgen kinderen
zin in leren.

Bestuur

Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van de Ithaka scholen. Het College werkt als een beleidsbepalend bestuur, waarbij in nauw overleg met de schoolleiding wordt gekomen tot een voorwaardenscheppend en professioneel beleid voor de scholen binnen de stichting.


Het College van Bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de identiteit, de instandhouding van de scholen, de kwaliteit van het onderwijs en de bedrijfsvoering.

De bestuurstaken van Ithaka zijn dan ook het bewaken van de missie en de doelstellingen van de scholen, het waarborgen van de continuïteit en de onderwijskwaliteit.


Het College van Bestuur delegeert taken die zijn beschreven in een managementstatuut. Uitgangspunt is de Wet op het Primair Onderwijs en de code Goed Bestuur van de Primair Onderwijs Raad.


Het College van Bestuur legt verantwoording over zijn functioneren af aan de Raad van Toezicht. Deze raad bepaalt onder meer de goedkeuring van het strategisch beleid, het jaarverslag, en de benoeming en ontslag van leden van het College van Bestuur.