Stichting Vrije Scholen Ithaka is de bestuurder van 12 vrije scholen in Noord-Holland

Stichting Vrije Scholen Ithaka is de bestuurder van 12 vrije scholen in Noord-Holland

Op onze scholen
krijgen kinderen
zin in leren.

Stichting Artaban

In 1987 is de Stichting Artaban opgericht. De Stichting is een algemeen nut beogende instelling. Sinds 2008 zijn schenkingen aan een dergelijke stichting alleen aftrekbaar voor de inkomstenbelasting wanneer de stichting de zogeheten ANBI-status heeft. Een verzoek daartoe is gehonoreerd. Hiermee staat vast dat een schenking aan Artaban aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting.


De giftenaftrek komt pas in beeld nadat u een basisbijdrage heeft betaald aan de school. Deze basisbijdrage is vastgesteld op € 180,- per kind. Deze bijdrage vormt geen aftrekpost voor de inkomstenbelasting. Ouders die meer betalen dan de basisbijdrage kunnen dit meerdere voldoen aan Artaban. Dit meerdere is dan wel een aftrekpost voor de inkomstenbelasting. Let u er wel op dat giften pas aftrekbaar zijn voor zover het totaal van de giften meer bedraagt dan 1% van het verzamelinkomen !


Via een overeenkomst periodieke gift in geld, is het mogelijk om voor minimaal vijf jaar giften te doen. Deze giften zijn wel volledig aftrekbaar. Indien gewenst kan de Stichting Artaban hierbij behulpzaam zijn.

Ouders met kinderen op de Ithaka scholen kunnen gebruik maken van deze regeling.

Voor verdere informatie, zie hieronder.


Stichting Artaban

De Stichting Artaban is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en valt als zodanig voor de betaling van schenkings- en successierechten onder het 0%-tarief. Conform de richtlijnen van de ANBI vindt u alle gegevens van de Stichting Artaban op deze website. De bestuurssamenstelling, het beleidsplan, het beloningsbeleid, de doelstelling, de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording staan gepubliceerd in het jaarverslag. Geregistreerde ANBI's vindt u ook op de website van de Belastingdienst.


Fiscaal nummer

NL 805793021B01


Contactgegevens
Postbus 2161
2002 CD Haarlem
telefoon 023-5272550
e-mail: stichtingartaban@gmail.com

ING BANK bankrekeningnummer IBAN:NL53INGB0005468605
KvK nummer 41224588
Statutaire zetel: Haarlem


Bestuurssamenstelling, namen bestuursleden
Hr. R van der Ploeg voorzitter
Hr. F.G. Neve penningmeester
Hr. F. Merten lid
Mw. V.M.P. Reijns lid


Doelstelling

De stichting stelt zich ten doel het verlenen van financiële steun aan initiatieven en instituties, die zich direct of indirect bezig houden met het onderwijs gebaseerd op de pedagogische beginselen van Doctor Rudolf Steiner, evenals het verlenen van financiële steun aan instituties, personen, of initiatieven, die dergelijk onderwijs bevorderen.


Beleidsplan

Het verzamelen en beheren van gelden ten behoeve van de doelstelling. De stichting tracht haar doel te bereiken door:

  • Het verwerven van gelden, fondsen en andere vermogenswaarden.
  • Het beheren van de hierboven genoemde vermogenswaarden.
  • Het verstrekken van leningen, schenkingen en andere bijdragen aan initiatieven en instituties als in de doelstelling bedoelt.
  • Alle andere wettige middelen, die aan het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting beoogt niet het maken van winst en zal geen bijdragen doen ten behoeve van de kosten die rechtstreeks in verband staan met het onderwijs van de scholen die ondersteund worden.


Beloningbeleid

De stichting kent geen beloning toe aan bestuurders. De bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen geen vergoedingen voor hun werkzaamheden. De stichting heeft geen personeel.


Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Activiteiten verslag 2023

De Vrije School Kennemerland heeft in 2023 gordijnen van Artaban geschonken gekregen. De Rudolf Steinerschool in Alkmaar heeft boeken voor de bibliotheek ontvangen. De Sterrenzanger in Oudorp heeft negen Zweedse bankjes ontvangen, naast een kleed voor de kleuters en lijsten voor de grondsteenspreuk.


Activiteiten verslag 2022

In 2022 heeft Stichting Artaban diverse schenkingen gedaan. De Sterrenzanger in Oudorp heeft schenkingen ontvangen voor onder andere de grondsteenlegging. De Rudolf Steinerschool in Alkmaar heeft een bijdrage ontvangen voor de opzet van een mooie bibliotheek voor leerlingen en ouders. Daarnaast heeft de Rudolf Steinerschool in Haarlem een schenking ontvangen voor een boekenkast. Ook is er een schenking gedaan voor een circusvoorstelling waarbij vele Ithaka leerlingen hebben genoten van een prachtige voorstelling. In 2022 is er één nieuwe schenkingsovereenkomst ontvangen. Er zijn eind 2022 zes lopende schenkingsovereenkomsten. Deze bedragen zijn in 2022 allemaal ontvangen.


Activiteiten verslag 2021

In 2021 zijn er door Stichting Artaban schenkingen gedaan aan Haarlem Zuid. In 2021 hebben acht ouders door middel van een schenkingsovereenkomst een betaling gedaan aan Stichting Artaban. Er zijn twee nieuwe schenkingsovereenkomsten ontvangen. Eind 2021 is de UBO-registratie bij de KVK afgerond.


Jaarverslagen

2023

2022

2021