Stichting Vrije Scholen Ithaka is de bestuurder van 12 vrije scholen in Noord-Holland

Stichting Vrije Scholen Ithaka is de bestuurder van 12 vrije scholen in Noord-Holland

Op onze scholen
krijgen kinderen
zin in leren.

Stichting Artaban

In 1987 is de Stichting Artaban opgericht. De Stichting is een algemeen nut beogende instelling. Sinds 2008 zijn schenkingen aan een dergelijke stichting alleen aftrekbaar voor de inkomstenbelasting wanneer de stichting de zogeheten ANBI-status heeft. Een verzoek daartoe is gehonoreerd.
Hiermee staat vast dat een schenking aan Artaban aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting.


De giftenaftrek komt pas in beeld nadat u een basisbijdrage heeft betaald aan de school. Deze basisbijdrage is vastgesteld op € 180,- per kind. Deze bijdrage vormt geen aftrekpost voor de inkomstenbelasting. Ouders die meer betalen dan de basisbijdrage kunnen dit meerdere voldoen aan Artaban. Dit meerdere is dan wel een aftrekpost voor de inkomstenbelasting. Let u er wel op dat giften pas aftrekbaar zijn voor zover het totaal van de giften meer bedraagt dan 1% van het verzamelinkomen !


Via een overeenkomst periodieke gift in geld, is het mogelijk om voor minimaal vijf jaar giften te doen. Deze giften zijn wel volledig aftrekbaar.
Indien gewenst kan de Stichting Artaban hierbij behulpzaam zijn.

Ouders met kinderen op de Ithaka scholen kunnen gebruik maken van deze regeling.

Voor verdere informatie, zie hieronder.


Stichting Artaban

De Stichting Artaban is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en valt als zodanig voor de betaling van schenkings- en successierechten onder het 0%-tarief. Conform de richtlijnen van de ANBI vindt u alle gegevens van de Stichting Artaban op deze website. De bestuurssamenstelling, het beleidsplan, het beloningsbeleid, de doelstelling, de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording staan gepubliceerd in het jaarverslag. Geregistreerde ANBI's vindt u ook op de website van de Belastingdienst.


Fiscaal nummer

NL 805793021B01


Contactgegevens
Postbus 2161
2002 CD Haarlem
telefoon 023-5272550
e-mail: stichtingartaban@gmail.com

ING BANK bankrekeningnummer IBAN:NL53INGB0005468605
KvK nummer 41224588
Statutaire zetel: Haarlem


Bestuurssamenstelling, namen bestuursleden
Hr. R van der Ploeg voorzitter
Hr. F.G. Neve penningmeester
Hr. H.I. van Tongeren lid
Mw. V.M.P. Reijns lid
Hr. R.N. Voorneman lid


Doelstelling

De stichting stelt zich ten doel het verlenen van financiële steun aan initiatieven en instituties, die zich direct of indirect bezig houden met het onderwijs gebaseerd op de pedagogische beginselen van Doctor Rudolf Steiner, evenals het verlenen van financiële steun aan instituties, personen, of initiatieven, die dergelijk onderwijs bevorderen.


Beleidsplan

Het verzamelen en beheren van gelden ten behoeve van de doelstelling. De stichting tracht haar doel te bereiken door:

  • Het verwerven van gelden, fondsen en andere vermogenswaarden.
  • Het beheren van de hierboven genoemde vermogenswaarden.
  • Het verstrekken van leningen, schenkingen en andere bijdragen aan initiatieven en instituties als in de doelstelling bedoelt.
  • Alle andere wettige middelen, die aan het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting beoogt niet het maken van winst en zal geen bijdragen doen ten behoeve van de kosten die rechtstreeks in verband staan met het onderwijs van de scholen die ondersteund worden.


Beloningbeleid

De stichting kent geen beloning toe aan bestuurders. De bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen geen vergoedingen voor hun werkzaamheden. De stichting heeft geen personeel.


Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Verslag van de uitgeoefende activiteiten 2013 Drie ouders van de Rudolf Steinerschool hebben per notariële akte een toezegging gedaan. De kosten kwamen voor rekening van de stichting. Verder zijn betalingen verricht aan de VBS. De giften ten gunste van de nieuwbouw in Zuid zijn in 2011 gestopt. De laatste gelden ten behoeve van de nieuwbouw zijn overgemaakt naar de VO stichting.


Activiteitenverslag 2014

In totaal schenken drie ouders door middel van een notariële akte. Deze gelden zijn ontvangen in 2014. Er zijn betalingen verricht aan de VBS. Daarnaast is er een betaling (schenking) gedaan aan de Vrije School Kennemerland t.b.v. meubilair IB ruimte en directeurskamer.


Activiteitenverslag 2015

In totaal schenken drie ouders door middel van een notariële akte, één ouder heeft een overeenkomst met Artaban afgesloten. Deze betalingen zijn in 2015 ontvangen. Daarnaast zijn er betalingen verricht aan de vereniging van vrijescholen.


Activiteitenverslag 2016

In totaal schenken zes ouders door middel van een notariële akte of overeenkomst. Deze bedragen zijn in 2016 ontvangen. In 2016 zijn er betalingen verricht aan de Vereniging van Vrijescholen (VVV). Daarnaast zijn er schenkingen gedaan aan twee scholen in Haarlem voor het inrichten en vernieuwen van het schoolplein.


Activiteitenverslag 2017

In totaal hebben vijf ouders een schenkingsovereenkomst afgesloten met Stichting Artaban. Deze bedragen zijn ontvangen.


Activiteitenverslag 2018

In 2018 zijn er drie nieuwe overeenkomsten met ouders afgesloten. In totaal zijn er met negen ouders overeenkomsten. De bijbehorende bedragen zijn ontvangen.


Activiteitenverslag 2019

Van zes ouders is een schenking ontvangen. Er zijn geen nieuwe overeenkomsten afgesloten. Er zijn betalingen verricht aan de Vrijeschool Castricum voor de aanschaf van een schommel en aan de Rudolf Steinerschool Haarlem voor muziek.


Jaarverslagen

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019