Stichting Vrije Scholen Ithaka is de bestuurder van 12 vrije scholen in Noord-Holland

Stichting Vrije Scholen Ithaka is de bestuurder van 12 vrije scholen in Noord-Holland

Op onze scholen
krijgen kinderen
zin in leren.

Stichting vrijescholen Ithaka 0,03 sluit op:30 november 2023 Noord - Zuid Holland

Let op!
De sluitingsdatum van deze vacature was op
donderdag 30 november 2023

Per januari zijn we op zoek naar een


Trainee in de Raad van Toezicht

Aandachtsgebied Financiën of HR en Organisatie

Goed vrijeschoolonderwijs is onze kostbare opdracht

Wij, veertien vrijescholen, vormen in Noord- en Zuid-Holland en één in Utrecht samen Stichting Vrijescholen Ithaka om ruim 3.000 kinderen te onderwijzen op hun reis naar de volwassenheid. Wij kijken en handelen vanuit het antroposofisch mensbeeld (Steiner, 1904). Het is een holistisch, positief en ontwikkelingsgericht mensbeeld. Dit betekent dat de volgende uitgangspunten een leidraad zijn voor ons onderwijs en onze samenwerking:

 • Mensen willen van betekenis zijn;
 • In elk mens leeft de wil tot ontwikkeling;

 • We hebben elk een eigen voorgeschiedenis en brengen onze eigen kwaliteiten en uitdagingen mee;

 • De mens wil vanuit zijn eigenheid bijdragen aan het grotere geheel;

 • De ontwikkeling van de mensheid gaat over een toenemend bewustzijn en een liefdevolle samenleving;

 • Leven vanuit vertrouwen en de wijsheid van de gebeurtenissen.

Missie

Stichting Vrijescholen Ithaka staat voor vrijeschoolonderwijs. Samen kiezen we koers. We ontwikkelen en borgen kennis en kwaliteit van ons onderwijs. Daarom hanteren we ons missiestatement: Samen in ontwikkeling voor een betere wereld!


Visie

Samenwerken als een spreeuwenzwerm”, dat is het beeld dat onze besturingsfilosofie weergeeft. We zetten ons in om een duurzame, professionele leergemeenschap te vormen. Medewerkers voelen zich uitgedaagd om hedendaags vrijeschoolonderwijs te geven en te ontwikkelen in relatie met de wereld. Duurzaamheid, zelfontwikkeling, inclusie en wederkerigheid vinden we belangrijke thema’s. In ontmoetingen en dialoog delen en ontwikkelen we kennis en bepalen we koers. We bevorderen kwaliteit van onderwijs geïnspireerd vanuit het antroposofisch mensbeeld en maken gebruik van wetenschappelijke inzichten. Wij werken met een open blik, ontvankelijke houding en warm hart.


Kernwaarden

We hanteren de volgende kernwaarden:

 • Oprechtheid en verbinding
 • Aandachtige aanwezigheid
 • Eigenheid in gezamenlijkheid

 • Ruimte naast ordening

De Raad van Toezicht

De kerntaak van de Raad van Toezicht (RvT) is het uitoefenen van toezicht op het besturen van de Stichting Ithaka en de van haar uitgaande scholen door het College van Bestuur. Het College van Bestuur wordt gevormd door één bestuurder. Het College van Bestuur legt verantwoording over haar functioneren af aan de Raad van Toezicht. De Raad bepaalt onder meer de goedkeuring van het strategische beleid, het jaarverslag, en de benoeming en ontslag van het College van Bestuur.


De leden van de RvT hebben een zodanige achtergrond en ervaring dat zij integraal toezicht kunnen uitoefenen en dat zij het College van Bestuur met raad kunnen bijstaan. De Raad telt vijf personen en heeft verschillende commissies, namelijk de kwaliteitscommissie, de financiële auditcommissie en de remuneratiecommissie.


De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de zittende Raad van Toezicht. Op basis van wettelijke en statutaire verplichtingen wordt één lid benoemd op basis van een bindende voordracht door de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Bij de werving en selectie van leden van de Raad van Toezicht wordt gestreefd naar een samenstelling waarin zoveel als redelijkerwijs mogelijk deskundigheid is vertegenwoordigd ten aanzien van onderwijskwaliteit, bestuurlijke verhoudingen, financiën, personeelszaken en vrijeschool-identiteit.


Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gelet op voldoende regionale spreiding, alsmede spreiding van maatschappelijke achtergronden van de leden. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gestreefd naar een diversiteit die recht doet aan de pluriformiteit in de samenleving. Voorts is het wenselijk dat ten minste één kandidaat een netwerk (onderwijs of ambtelijk) heeft in de provincie Noord-Holland.


Vanwege het terugtreden van één van de leden is er een vacature ontstaan, die we graag invullen door een leerwerkplaats aan te bieden aan een trainee.

Profiel trainee lid Raad van Toezicht

Vanwege het terugtreden van één van haar leden zoekt de Stichting Vrijescholen Ithaka ter completering van haar Raad van Toezicht een nieuw, in dit geval een trainee, lid voor de Raad van Toezicht, met de keuze uit onderstaande opties:

 • het aandachtsgebied Financiën en Bedrijfsvoering
 • het aandachtsgebied HR en Organisatie

Het lid met het aandachtsgebied HR en Organisatie is lid van de remuneratiecommissie. In deze situatie van een trainee, aanvullend lid. Dit lid wordt benoemd op basis van een bindende voordracht van de GMR. Het toezicht op de resultaten van een onderwijsbestuur is per definitie integraal toezicht: het omvat alle beleidsterreinen, in samenhang. Doelstellingen op het gebied van onderwijs dienen steeds gezien te worden in relatie tot de doelen op andere beleidsterreinen, zoals financiën en personeel.

Tot lid van de Raad van Toezicht zijn alleen benoembaar personen die de doelstellingen van de stichting kunnen onderschrijven en meewerken aan de realisatie ervan. Voorts zijn in het reglement voor de Raad van Toezicht de volgende competentievereisten genoemd:

 1. De leden van de Raad van Toezicht zijn in staat integraal toezicht uit te oefenen aan de hand van de taakstelling van het College van Bestuur.
 2. De leden van de Raad van Toezicht fungeren op het niveau van de bestuurder als sparringpartners in discussies over vraagstukken waarvoor het College van Bestuur staat.
 3. De leden van de Raad van Toezicht hebben affiniteit met de dialoog over waarden en de betekenis daarvan voor het (vrijeschool)onderwijs en kunnen daaraan een bijdrage leveren.
 4. De leden van de Raad van Toezicht respecteren de achtergronden van de inspiratiebron van het vrijeschoolonderwijs.
 5. De leden van de Raad van Toezicht zijn in staat om:
 • afstandelijkheid en betrokkenheid te combineren;
 • beoordelen/controleren te combineren met adviseren/stimuleren;
 • het organisatiebelang te behartigen met oog voor het algemeen maatschappelijk belang;

 • besluitvaardig te handelen;

 • te werken met globale informatie en om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de aan hen voorgelegde aangelegenheden;

 • ontwikkelingen in het (vrijeschool) onderwijs, de onderwijspolitiek en de maatschappij zelfstandig te volgen;

 • door de informatie heen te kijken en organisatorische spanningen te herkennen;

 • hun eigen functioneren te (laten) evalueren;

 • in voldoende mate tijd en energie te kunnen besteden aan het voorbereiden en bij wonen van de vergaderingen en voor eventuele overige taken;

 • hun netwerk aan te wenden voor de ondersteuning van het College van Bestuur en de stichting.

Specifieke profielkenmerken bij de vacature aandachtsgebied Financiën en Bedrijfsvoering

Het trainee lid van de Raad van Toezicht:

 • beschikt over actuele kennis en relevante ervaring in financiële functies op strategisch niveau en is sterk in het interpreteren en het analyseren van de cijfers, de achtergrond ervan en het onderkennen van risico’s;
 • is een aspirant deskundig sparringpartner voor de bestuurder en controller als lid van de auditcommissie bij het adviseren over financiële ontwikkelingen, jaarverslag en jaarrekening, de meerjarenbegroting en het overleg met de accountant, waarbij kennis van en inzicht op de financiële doorwerking van strategisch beleid en van externe ontwikkelingen wordt verwacht;
 • is maatschappelijk betrokken, communicatief vaardig en dient goed bereikbaar te zijn voor de taakvervulling;

 • beschikt over een relevant beginnend netwerk.

Specifieke kenmerken aandachtsgebied HR en Organisatie

Het trainee lid van de Raad van Toezicht:

 • beschikt over actuele kennis en relevante ervaring in HR-functies op strategisch niveau;
 • heeft een beginnende visie op taak en rol van de bestuurder en de werkgeversrol van de Raad van Toezicht;
 • heeft affiniteit met medezeggenschap;

 • is maatschappelijk betrokken, communicatief vaardig en dient goed bereikbaar te zijn voor de taakvervulling;

 • beschikt over een relevant beginnend netwerk;

Onverenigbaarheden en belangenverstrengeling

Tot lid van de Raad van Toezicht zijn niet benoembaar:

 • Werknemers van Stichting Vrijescholen Ithaka (dan wel hun bloedverwanten in de eerste lijn);
 • Ouders/verzorgers van leerlingen op een onder Stichting Vrijescholen Ithaka ressorterende school;
 • Personen die direct of indirect bedrijfsmatig of beroepsmatig leveranties, werkzaamheden of dienstverlening ten behoeve van Stichting Vrijescholen Ithaka verrichten of recent hebben verricht;

 • Bestuurders of eindverantwoordelijk leidinggevenden bij andere onderwijsinstellingen binnen het primair onderwijs;

 • Personen die deel uitmaken van het college van burgemeester en wethouders of de raad van een gemeente waar een van de scholen van de stichting gevestigd is.

Voorts kunnen leden van de Raad van Toezicht geen andere functies of nevenfuncties bekleden (bezoldigd of onbezoldigd) die zouden kunnen leiden tot (de schijn van) belangenverstrengeling waar het de stichting betreft of het lid Raad van Toezicht onevenredig zouden kunnen belemmeren (in tijd of aandacht) in de uitoefening van zijn/haar functie als toezichthouder.


Bezoldiging

De leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Vrijescholen Ithaka ontvangen een vergoeding die past binnen de richtlijnen van de WNT. We bepalen voor dit trainee lid nog een passende vergoeding. De inzetbaarheid voor een trainee lid is 60 uur per schooljaar.


Procedure en planning

De benoemingsadviescommissie (BAC), bestaande uit twee van de zittende leden van de Raad van Toezicht, de Bestuurder (adviserend lid BAC) en een afgevaardigde van de GMR (adviserend lid BAC voor het lid Financiën en Bedrijfsvoering, bindende voordracht voor het lid HR en Organisatie).


De selectiegesprekken vinden plaats in december 2023. Aantreding tot de Raad van Toezicht als trainee lid per 1 januari 2024. We stellen ons voor dat een trainee lid twee jaar bij de Stichting Ithaka aan de slag is.


Informatie en sollicitatie

Voor aanvullende vragen kun je contact opnemen met: de heer Warner Immink via 06-25126116. Jouw brief met motivatie & curriculum vitae ontvangen wij graag vóór 30 november 2023. Je kan solliciteren per e-mail: communicatie@vsithaka.nl of per post:

Stichting Vrijescholen Ithaka

t.a.v. dhr. Warner Immink, voorzitter BAC RvT
Postbus 92
2050 AB Overveen